Skip to content

Tarifes de comissions

0. Condicions generals

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents tarifes són de general aplicació als serveis prestats. Quan se sol·liciti la prestació d’un servei de caràcter excepcional o singular no tarifat, les comissions i condicions seran les que expressament es pactin.

2. DESPESES DE CORREU, TELEX I TELÈFON

Les despeses de correu, tèlex i telèfon es cobraran d’acord amb les tarifes vigents en cada moment, que es mantindran a disposició del client. Es cobraran les despeses de correu per a Espanya originats en qualsevol operació que requereixi enviament de carta o comunicació al client, o enviament de Targeta, mitjançant utilització dels Serveis de Correu i els generats per l’enviament d’extractes periòdics. En el citat import a cobrar s’inclouen les despeses de correu que s’originin en destí per l’emplenament de l’operació ordenada pel nostre client.

En els casos en què s’origini enviament de correu a l’estranger, es cobraran les despeses corresponents a la Tarifes Postals internacionals.

Les despeses per enviament d’extracte no seran repercutits als clients que decideixin visualitzar els seus extractes a través de la pàgina web de l’entitat, previ registre a la mateixa.

3. ALTRES DESPESES

Les despeses d’intervenció de fedatari públic, d’escriptures, notarials i registrals, timbres, despeses bancàries repercutits i qualsevol altre concepte de caràcter extern que pogués correspondre al client, es repercutiran íntegrament pel valor que figuri al justificant.

1. Tarifes d'operacions de finançament, préstecs I crèdits

1.1. TARIFES D’OPERACIONS DE FINANÇAMENT, PRÉSTECS I CRÈDITS
 COMISSIÓ
FINANÇAMENT PRÉSTEC O CRÈDIT NO HIPOTECARI% S / capital finançat
Obertura / Formalització2%
Comissió de estudi i informació1,5%
 
1.2. AMORTITZACIÓ o cancel·lació ANTICIPADA
 COMISSIÓ
Crèdits i préstecs al consum:% S / import el reemborsament s’avanci
Cancel·lació anticipada, sempre que el període restant entre el final de contracte i la data de reemborsament fos superior a un any.1%
Cancel·lació anticipada, sempre que el període restant entre el final de contracte i la data de reemborsament és inferior a un any.0,5%
 
1.3. DEVOLUCIÓN
ESPECIFICACIÓCOMISIÓN
Per cada quota retornada Interès d’endarreriment (mora)

30 euros

30 euros Per a operacions que meritin un interès remuneratori, dit interès incrementat en 2 punts percentuals i per a operacions o crèdits sense interès remuneratori 2,5 vegades l’interès legal del diner.

 
 
1.4. TARIFES PER CÒPIES I CERTIFICATS (1)
 EUROS
Comissió per expedició de còpia addicional del contracte i expedició de certificats diversos, especialment certificats de compliment d’obligacions de pagament.7 euros

 

NOTA 1. La comissió per expedició de còpia addicional només es meritarà quan se sol·liciti pel client una còpia addicional del contracte a part de la que se li lliura quan es formalitza l’operació de què es tracti. S’exclouen també d’aquesta comissió els denominats certificats “saldo 0” i aquells en què la certificació s’efectuï per precepte normatiu.

2. Preus de targeta de crèdit

2.1. COMERÇOS

Comissions: segons contracte d’adhesió a cada sistema.

Valoració: el mateix dia del lliurament.

2.2. TITULARS

2.2.1. Comissions.

Quota d’emissió, manteniment, i renovació

Targetes ordinàries, principals i addicionals: 9 Euros.

Disposicions de caixer.

A Oficines a Espanya d’altres entitats de crèdit, oa l’estranger: 4% – 4,5% mínim 2,40 € – 3 €.

Comissió per disposicions d’efectiu efectuades amb càrrec al límit de targeta, per al seu ingrés en compte corrent:

4% mínim 1,65 euros.

Comissió de canvi per compres realitzades en comerços situats a l’estranger:

1% mínim 1,20 euros. Aquesta comissió únicament es cobrarà respecte d’aquelles transaccions que s’efectuïn en moneda diferent de l’euro.

Comissió per sol·licitud de còpia de contracte addicional:

7 euros.

Comissió per ajornament de pagament en les modalitats sense interessos:

1,5% de l’import ajornat, mínim 5 euros.

Sol·licitud de nova targeta per pèrdua o sostracció:

10 euros

Comissió per canvi de modalitat de pagament:

4%, mínim 1,5 euros

Comissió per cancel·lació anticipada:

1% del capital reemborsat anticipadament si el termini que li resta de vida és superior a un any i 0,5% del capital reemborsat si fos inferior a un any.


La modificació de les comissions previstes en el present epígraf, així com la modificació dels interessos i despeses repercutibles és aplicable als seixanta dies següents de la seva comunicació realitzada de forma prèvia i individualitzada a la clientela.

REFERÈNCIA CREUADA: La devolució de rebuts, quotes o pagaments corresponents a la Targeta de Crèdit donarà lloc a la comissió per devolució (30 euros) prevista a l’epígraf 1.3.La modificació de les comissions previstes en el present epígraf, així com la modificació de els interessos i despeses repercutibles és aplicable als seixanta dies següents de la seva comunicació realitzada de forma prèvia i individualitzada a la clientela.

REFERÈNCIA CREUADA: L’expedició de còpia addicional del contracte o expedició de certificats diversos, especialment certificats de compliment d’obligacions de pagament, donarà lloc al cobrament de la comissió especificada a l’epígraf 1.4 (7 euros).

Ir al contenido

Cookies en Oney

Utilizamos cookies en nuestra web (propias y de terceros) para asegurarnos que todo funciona correctamente, darte un mejor servicio y crear experiencias más valiosas para ti, por ejemplo a través de banners online de publicidad personalizada. Además, nos ayudan a analizar y entender cómo navegas a través de nuestra web para mostrarte contenidos ajustados a tu perfil. Pincha aquí para obtener más información sobre nuestra política de cookies.